Grensoverschrijdend Gedrag

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Ongewenst gedrag komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis en op het werk, en ook bij het tennissen. Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag, zoals: agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie: het kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur.


Als je met ongewenst gedrag te maken hebt, op of rond onze club, is het handig te weten waar je terecht kunt voor advies en hulp. Of gewoon voor een luisterend oor. Het bestuur van HLTC Hoogerheide vindt dit belangrijk en daarom is er een vertrouwens contactpersoon aangesteld.

Gedragscode op en rond de tennisbaan

Trots op je sport
1. Straal trots uit op onze tennissport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de tennissport en de KNLTB kan schaden.
2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke tennisgemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.

Eerlijk en professioneel
3. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit den boze.

4. Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.

Respect
5. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet.

6. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

7. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.

8. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.

9. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.

Voorbeeldfunctie

10. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.

11. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een  machtspositie.

Jeugd & Veiligheid
De sportbonden in Nederland, waaronder de KNLTB, nemen grensoverschrijdend gedrag serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en begeleider/ trainer/ etc. te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders in concrete situaties.

HLTC Hoogerheide heeft een vertrouwenscontactpersoon ingesteld. Deze biedt bij een melding een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij of zij ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenscontactpersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. De vertrouwenscontactpersoon treedt niet zelf op als bemiddelaar tussen vermoedelijke dader en slachtoffer; dat is nadrukkelijk niet zijn of haar taak. Op de vertrouwenscontactpersonen kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van seksueel misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn. De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht en maakt anoniem rapportage op. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer
er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenscontactpersoon/commissie de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

Gedragscode jeugdbegeleider HLTC Hoogerheide

Onder gedragscode jeugdbegeleider staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en waar ook HLTC Hoogerheide zich aan conformeert. Daarnaast heeft HLTC Hoogerheide een extra punt toegevoegd.

Toetsing van gedrag aan het tuchtrecht van de Nederlandse sportbonden vindt plaats op basis van deze regels. 

Gedragscode Jeugdbegeleider

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de jeugdsporter zich veilig voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

12. De begeleider maakt, bewaart, noch verspreidt beeldmateriaal dat op enigerlei wijze jeugdsporters in verlegenheid en/of diskrediet zou kunnen brengen.

Vertrouwenscontactpersoon
Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. Hij heeft een geheimhoudingsplicht over wat jij vertelt. De vertrouwenspersoon is er voor alle leden, de ouders, de begeleiders, coaches en
trainers. En ook voor de toeschouwers, de vrijwilligers en het bestuur.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jou en kan jou begeleiden. In overleg met jou, (en soms ook met je ouders), zoeken zij naar een bemiddelaar of verwijzen naar een hulpverlener. Ook kan de vertrouwenspersoon jou helpen bij het indienen van een formele klacht.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon

Masja van Dale, te bereiken via:
telefoonnummer: 06 22220075
of mailadres: [email protected]

Meer informatie over fijn en veilig sporten: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag en www.veiligsportklimaat.nl

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 621 6692

Adres

Ceintuurbaan 2a
1217 HN Hilversum

KVK-nummer

40516594